Všetko pre váš vysnívaný domov... 10% zľava po registrácii

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Artspect, a.s.

U Plynarna 121/31

140 00 Praha 4

Česká republika

IČO: 28123395, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe pod spisom. B 18335

 

Čl. I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti a akékoľvek iné právne vzťahy strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo uzatvorenej medzi predávajúcim (aj zhotoviteľom), t.j. Artspect, a.s., IČO: 28123395, so sídlom U Plynárny 121/31, 14000 Praha 4, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe pod spisom. B 18335 a kupujúci (aj klient), t. j. iná fyzická osoba, právnická osoba alebo spotrebiteľ.
 1. Obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvné vzťahy vznikajúce na základe kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo uzatvorenej osobne, ako aj na diaľku.
 2. Ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od ustanovení uvedených v obchodných podmienkach, môžu byť dohodnuté v kúpnej zmluve alebo zmluve o dielo. Tieto odchylné ustanovenia majú prednosť pred týmito obchodnými podmienkami.
 3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo. Kúpna zmluva, zmluva o dielo a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu alebo doplnenie obchodných podmienok. Zmenami alebo doplneniami nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli pred dátumom účinnosti týchto zmien alebo dodatkov k obchodným podmienkam.

 

Čl. II. VYMEDZENIE POJMOV

 

 1. Občianskym zákonníkom sa rozumie zákon č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
 2. Predávajúcim alebo Dodávateľom sa rozumie spoločnosť Artspect, a.s., IČO: 28123395, so sídlom U Plynárny 121/31, 14000 Praha 4, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe pod spisom. B 18335 v zmysle oddielu 2079 občianskeho zákonníka.
 3. Kupujúcim podnikateľom alebo zákazníkom podnikateľ rozumie podnikateľ v zmysle § 420 Občianskeho zákonníka, t.j. fyzická alebo právnická osoba, ktorá s predávajúcim uzatvorí kúpnu zmluvu v zmysle § 2079 Občianskeho zákonníka alebo zmluvu o dielo.
 4. Kupujúci spotrebiteľ alebo zákazník spotrebiteľ je fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorá s predávajúcim uzatvorí zmluvu o dielo alebo kúpnu zmluvu pre svoju osobnú potrebu v zmysle § 419 Občianskeho zákonníka.
 5. Kupujúcim alebo klientom sa rozumie kupujúci podnikateľ a kupujúci spotrebiteľ.
 6. Webovým rozhraním sa rozumie e-shop prevádzkovaný na www.areto.sk
 7. Katalógom sa rozumie tlačený katalóg tovaru predávajúceho.

 

Čl. III. POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke má kupujúci prístup k svojmu používateľskému rozhraniu. Zo svojho užívateľského rozhrania si môže kupujúci objednať tovar (ďalej len "užívateľský účet"). Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže si kupujúci objednať tovar aj bez registrácie z webového rozhrania obchodu.
 2. Pri registrácii na webovej stránke a objednávaní tovaru je kupujúci povinný poskytnúť správne a pravdivé informácie. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v užívateľskom účte pri akejkoľvek zmene týchto údajov. Údaje poskytnuté kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.
 3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup k svojmu užívateľskému účtu a berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za porušenie tejto povinnosti kupujúcim.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť používanie užívateľského účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, najmä ak kupujúci nepoužíva svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok, alebo ak kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť k dispozícii nepretržite, najmä pokiaľ ide o nevyhnutnú údržbu hardvéru a softvéru predávajúceho, alebo nevyhnutnú údržbu hardvéru a softvéru tretích osôb.

 

Čl. IV. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

 1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného na predaj predávajúcim, vrátane rozmerov, materiálu, vlastností a cien jednotlivých ponúkaných tovarov. Ceny ponúkaného tovaru zahŕňajú daň z pridanej hodnoty a všetky súvisiace poplatky. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj možnosti prispôsobenia tovaru, objednávky kupujúceho. Kupujúci je upozornený na skutočnosť, že v prípade danej úpravy alebo variantu tovaru ide o úpravu na mieru.
 2. Ponuka na predaj tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti tak dlho, ako sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu a do vypredania zásob. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 3. Všetky ponuky na predaj a úpravy tovaru umiestnené vo webovom rozhraní predávajúceho sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na tento tovar.
 4. Webové rozhranie predávajúceho obsahuje informácie o nákladoch spojených s balením, platbou a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru sú platné len v prípadoch, keď je tovar dodávaný v rámci územia Českej republiky.
 5. Ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy alebo zmluvy z diela predkladá kupujúci zaslaním objednávky, v ktorej kupujúci vyplní údaje, najmä
  1. informácie potrebné na charakterizáciu seba samého,"
  2. spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru a informácie o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru vrátane balenia,
  3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej len "objednávka").
 6. Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky potvrdí toto prevzatie kupujúcemu e-mailom, na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa kupujúceho"), toto potvrdenie sa chápe ako akceptovanie oferty kupujúceho.
 7. V závislosti od povahy objednávky (množstvo tovaru, kúpna cena, odhadované náklady na dopravu) je predávajúci vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).
 8. Návrh kúpnej zmluvy formou objednávky je platný pätnásť dní.
 9. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením akceptácie objednávky (akceptácie), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho.
 10. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť zmluvu, najmä s osobami, ktoré v minulosti podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.
 11. V prípade, že predávajúci nemôže splniť niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke, zašle kupujúcemu na elektronickú adresu kupujúceho zmenenú ponuku s uvedením možných variantov objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho.
 12. Upravená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takomto prípade uzatvorená len akceptáciou kupujúcim prostredníctvom e-mailu.
 13. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), hradí kupujúci sám.
 14. Kupujúci Spotrebiteľ výslovne súhlasí a splnomocňuje predávajúceho, aby začal s výkonom práce bez zbytočného odkladu v prípade zmluvy o dielo alebo o úprave veci na mieru uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bez zbytočného odkladu, t.j. pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci spotrebiteľ zároveň berie na vedomie, že v takom prípade je v prípade odstúpenia od zmluvy v zákonnej lehote povinný zaplatiť kupujúcemu časť už vykonanej práce alebo úpravy.

 

Čl. V. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

 1. Cenu tovaru a prípadné ďalšie náklady spojené s dodaním tovaru hradí kupujúci jedným z nasledujúcich spôsobov, ktorý si zvolí pri odoslaní svojej objednávky
  1. v hotovosti v priestoroch predávajúceho na adrese Humpolec, Kamarytová 180, PSČ: 39601
  2. pri prevzatí tovaru, t.j. na dobierku, v hotovosti na mieste určenom kupujúcim v objednávke
  3. bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho č. 265810009/0300 vedený Československou obchodní bankou, a.s. (ďalej len "účet predávajúceho")
 2. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 3. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania na účet predávajúceho.
 4. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, v kúpnej cene sú zahrnuté aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že kupujúci nedostane dodatočné potvrdenie objednávky na žiadosť predávajúceho, požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenia § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.
 6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad o platbách uskutočnených na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad vystaví predávajúci kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a zašle ho elektronickou formou na elektronickú adresu kupujúceho.

 

Čl. VI. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

 

 1. Spôsob dodania tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe žiadosti kupujúceho, kupujúci znáša riziko a akékoľvek dodatočné náklady spojené s týmto druhom dopravy.
 2. Predávajúci môže priebežne informovať kupujúceho telefonicky alebo elektronicky o tom, že odovzdal tovar na prepravu a kedy možno očakávať doručenie zásielky.
 3. Ak je predávajúci na základe kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný tovar prevziať pri dodaní. V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom dodania.
 4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek vád bezodkladne informovať dopravcu. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky kupujúci nemusí zásielku od prepravcu prevziať. Podpísaním dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúcej tovar bol neporušený. Ak kupujúci zistí, že napriek neporušenosti obalu je dodaný tovar poškodený, bezodkladne to oznámi predávajúcemu.
 5. V prípade osobného odberu kupujúcim je okamihom prevzatia Tovaru okamih prenosu rizika poškodenia Tovaru z Predávajúceho na Kupujúceho. Ak kupujúci pri prevzatí tovaru neprehliadne, môže uplatniť reklamáciu vád zistiteľných pri tejto kontrole len vtedy, ak preukáže, že tovar už mal tieto vady (napr. chýbajúce príslušenstvo) v čase prenosu nebezpečenstva poškodenia Tovaru. Neskoršie reklamácie na neúplnosť Tovaru alebo vonkajšie poškodenie Tovaru nezbavujú Kupujúceho práva na reklamáciu veci. Predávajúci má však možnosť preukázať, že nedochádza ku konfliktu s kúpnou zmluvou.
 6. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu byť upravené osobitnými dodacími podmienkami predávajúceho, ak sú vydané predávajúcim.
 7. Tovar je doručený na dodaciu adresu uvedenú v objednávke pre prvé vchodové dvere, ak to podmienky umožňujú. Tovar dodáva len jeden vodič bez vodiča.

   

Čl. VII. ODSTÚPENIE KUPUJÚCEHO SPOTREBITEĽA OD ZMLUVY

 

 1. Kupujúci spotrebiteľ berie na vedomie, že podľa ustanovení § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodaní tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa, ako aj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu skazeniu, opotrebovaniu alebo zastaraniu, od kúpnej zmluvy o dodaní zvukových a obrazových záznamov a počítačových programov, ak spotrebiteľ porušil svoj pôvodný obal, od kúpnej zmluvy o dodaní novín,  periodiká a časopisy a o dodaní zapečateného baliaceho tovaru, ktorý spotrebiteľ odstránil z obalu a nemôže byť vrátený z hygienických dôvodov.
 2. S výnimkou prípadu uvedeného v článku 7 ods. 7. 1, alebo v inom prípade, keď nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy, má spotrebiteľ v súlade s ustanoveniami § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru.
  1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ zaslať na adresu artspect, a.s., Humpolec, Kamarytová 180, PSČ: 39601,
  2. do odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ uvedie číslo objednávky a uvedie tovar svojím menom a číslom.
 3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 7 ods. 2 kúpna zmluva sa od začiatku ruší. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu do štrnástich (14) pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu nepoškodený a nenosený, a ak je to možné, v pôvodnom obale.
 4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 7 ods. 2 obchodných a reklamačných podmienok predávajúci vráti spotrebiteľovi plnenie poskytnuté spotrebiteľom do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia poskytnutého plnenia, bezhotovostným prevodom na účet určený spotrebiteľom alebo rovnakým spôsobom, akým bola zaplatená kúpna cena. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté spotrebiteľom už v čase vrátenia tovaru.
 5. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak je vrátený tovar poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, má predávajúci nárok na náhradu škody, ktorú spôsobil. Spotrebiteľ súhlasí s tým, že predávajúci môže započítať jednostrannú náhradu škody voči vrátenej kúpnej cene
 6. Až do prevzatia tovaru spotrebiteľom je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy kedykoľvek odstúpiť. V takomto prípade predávajúci vráti kúpnu cenu spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, bez hotovosti na účet určený spotrebiteľom alebo rovnakým spôsobom, akým bola kúpna cena zaplatená.
 7. Ak je spolu s tovarom poskytnutý dar spotrebiteľovi, darovacia zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa uzatvára s podmienkou, že ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva týkajúca sa takéhoto daru stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný vrátiť dar predávajúcemu spolu s tovarom.
 8. Spotrebiteľ znáša náklady spojené s odstúpením od zmluvy a vrátením tovaru, ktorý mu vznikol, a to aj v prípade, že tovar nie je možné vrátiť vzhľadom na jeho povahu obvyklou poštovou cestou.
 9. V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru, ale len vo výške rovnajúcej sa najlacnejšiemu spôsobu doručenia tovaru, bez ohľadu na to, aký druh dodania tovaru si spotrebiteľ zvolil.
 10. Spotrebiteľ berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od zmluvy o dielo alebo úpravy veci na objednávku, ak bola táto práca vykonaná pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy na žiadosť spotrebiteľa, spotrebiteľ je povinný zaplatiť kupujúcemu časť už vykonanej práce alebo jej úpravy. V prípade dodania celého diela alebo úpravy veci je povinný zaplatiť celé dielo alebo úpravu veci.

 

Čl. VIII. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

 

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z vadného plnenia, ak je kupujúcim podnikateľ, sa riadia príslušnými právnymi predpismi, t.j. najmä § 2099 a nasl. Občianskeho zákonníka. V prípade porušenia zmluvy má podnikateľ práva vyplývajúce z § 2106 a § 2107 Občianskeho zákonníka. Tieto práva zahŕňajú opravu, výmenu, primeranú zľavu z kúpnej ceny a ak ani jedno z toho nie je možné, potom odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 2. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za to, že predaná vec je v súlade s kúpnou zmluvou alebo zmluvou o dielo (ďalej len "spoločná kúpna zmluva"), najmä za to, že je bez vád. Súlad s kúpnou zmluvou znamená, že predaná vec má kvalitatívne a úžitkové vlastnosti požadované zmluvou, popísané predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom, alebo na základe nimi očakávanej reklamy, alebo kvalitu a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu, že spĺňa požiadavky právnych predpisov, je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci uvádza pre užívanie veci alebo na ktorú sa vec obvykle používa.
 3. V prípade, že vec nie je v súlade s kúpnou zmluvou pri prevzatí spotrebiteľom (ďalej len "nesúlad s kúpnou zmluvou"), má spotrebiteľ právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol vec do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to buď opravou veci, alebo jej výmenou; ak takýto postup nie je možný, spotrebiteľ môže požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo odstúpenie od zmluvy.
  1. To neplatí, ak spotrebiteľ vedel o konflikte s kúpnou zmluvou pred prevzatím veci alebo spôsobil konflikt s kúpnou zmluvou sám. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví do šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za existujúci v čase jeho prevzatia, pokiaľ nie je v rozpore s povahou veci alebo ak predávajúci nepreukáže opak.
 4. Pokiaľ sa tovar rýchlo nepokazí alebo nepoužije, predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka), ktorá je dvadsaťštyri (24) mesiacov. Táto lehota začína plynúť prevzatím tovaru, ktorý je postavený na dobu, keď predávajúci prevzal tovar na reklamačné konanie.
 5. Pre podnikateľa kupujúceho je záručná doba 12 mesiacov.
 6. Ak je obsahom balenia alebo predmetom nákupu spotrebný materiál (napr. batérie, akumulátory a pod.), záručná doba je 6 mesiacov. Právo spotrebiteľa reklamovať tovar v zákonnej záručnej dobe nie je dotknuté. Predávajúci upozorňuje, že pojem záruka by sa nemal zamieňať s životnosťou tovaru.
 7. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa nevzťahujú najmä na prípady, keď vada alebo škoda vznikla
 8. mechanické poškodenie tovaru
 9. preukázateľne nezákonné zasahovanie do zariadenia, prírodná katastrofa, mechanické poškodenie alebo ak boli plomby odstránené alebo poškodené, ak je tovar zapečatený,
 10. preukázateľne nesprávne použitie,
 11. použitie v rozpore s návodom na použitie alebo pokynmi uvedenými na obale alebo v záručnom liste,
 12. používanie v rozpore so všeobecne známymi pravidlami používania,
 13. preukázateľne použitím v podmienkach, ktoré nezodpovedajú ich teplote, prašnosti, vlhkosti, chemickým a mechanickým vplyvom prostredia, ktoré sú priamo určené výrobcom alebo ktoré jasne vyplývajú z povahy veci,
 14. preukázateľne neprofesionálna inštalácia a prevádzka,
 15. zodpovednosť predávajúceho za vady sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené bežným užívaním, v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena, v prípade použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu stupňu používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim,
 16. kupujúci alebo spotrebiteľ nemá práva z vadného plnenia, ak ide o vadu, o ktorej musel s obvyklou pozornosťou vedieť už pri uzatváraní zmluvy. To neplatí, ak ho predávajúci výslovne ubezpečil, že vec je bez vád, alebo ak vadu šikovne zatajil,
 17. ak to vyplýva z povahy veci.
 18. Záručný list odovzdá predávajúci spotrebiteľovi na jeho žiadosť. Ak tak spotrebiteľ neurobí, daňový doklad štandardne plní funkciu záručného listu.

 

Čl. IX. INÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením plnej kúpnej ceny tovaru.
 2. Kupujúci berie na vedomie, že softvér a ďalšie komponenty tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť zasahovať alebo používať softvér alebo iné komponenty tvoriace webové rozhranie alebo katalóg bez autorizácie.
 3. Pri používaní webového rozhrania obchodu kupujúci nie je oprávnený používať mechanizmy, softvér alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať len v rozsahu, v akom nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a je to v súlade s jeho účelom.
 4. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do Webovej stránky alebo v dôsledku používania Webovej stránky v rozpore s jej účelom.

 

Čl. X. PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIA OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

 

 1. Ochranu osobných údajov kupujúceho, ktorým je fyzická osoba, zabezpečuje zákon č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a nariadenie (EÚ) 2016/679 (nariadenie GDPR).
 2. Predávajúci informuje kupujúceho, že za účelom plnenia kúpnej zmluvy a povinností vyplývajúcich z daňových predpisov bude predávajúci spracúvať osobné údaje kupujúceho len tak dlho, ako to bude potrebné, najmä: meno a priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo (ďalej spoločne len "osobné údaje").
 3. Ak kupujúci súhlasil so spracovaním osobných údajov na marketingové účely na dobu neurčitú, predávajúci bude uchovávať osobné údaje, a to meno a priezvisko, adresu bydliska, e-mailovú adresu, telefónne číslo na účely zasielania marketingovej komunikácie.
 4. Ak kupujúci súhlasil so spracovaním osobných údajov cookies na marketingové účely, predávajúci bude uchovávať osobné údaje, a to IP adresu a údaje o správaní kupujúceho v internetovej sieti za účelom optimalizácie reklamných správ. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súhlase s povolením súborov cookie na webovej stránke predávajúceho.
 5. Predávajúci informuje kupujúceho, že môže požiadať predávajúceho (alebo prevádzkovateľa osobných údajov) o opravu a doplnenie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov a vymazanie osobných údajov. Okrem toho má kupujúci právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov. V prípade, že kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov na základe dobrovoľného súhlasu za účelom zasielania marketingových oznámení a spracúvania súborov cookie osobných údajov, má kupujúci právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe súhlasu udeleného pred jeho odvolaním.
 6. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť ako sprostredkovateľa tretiu osobu. Predávajúci informuje, že osobné údaje bez súhlasu kupujúceho sú prenášané najmä za účelom plnenia zmluvy špeditérom prepravujúcim tovar a štátnym orgánom na základe zákonnej povinnosti alebo rozhodnutia štátneho orgánu.
 7. Kupujúci je oprávnený zistiť, ako a kedy sa zaobchádzalo s jeho osobnými údajmi.
 8. Predávajúci informuje kupujúceho, že dozorným orgánom pre nakladanie s osobnými údajmi je Úrad na ochranu osobných údajov, uoou.cz . V prípade, že je kupujúci presvedčený o poškodení svojich práv v súvislosti s porušením právnych predpisov upravujúcich nakladanie s osobnými údajmi, môže podať sťažnosť dozornému orgánu.
 9. Predávajúci, obchodná spoločnosť Artspect, a.s., IČO: 28123395, so sídlom: U Plynárny 121/31, 14000 Praha 4 je správcom osobných údajov, kontaktných údajov
  1. Korešpondenčná adresa Artspect, a.s., Humpolec, Kamarytová 180, 39600
  2. soukupova@artspect.cz e-mailová adresa
  3. Jaroslav Burian, zástupca osobných údajov, koná v mene správcu osobných údajov vo veci spracúvania osobných údajov.

 

Čl. XI. ODOSIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A SÚBOROV COOKIE

 

 1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí s prijímaním obchodných oznámení od predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho.
 2. Kupujúci súhlasí s uložením tzv. cookies do svojho počítača. V prípade, že je možné uskutočniť nákup na internetovej stránke a splniť povinnosti predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy bez uloženia tzv. cookies do počítača kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

Čl. XII. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

 

 1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 2. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line ao zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa.
 4. Kým bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, potom Artspect, a.s. odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Artspect, a.s. pre vyriešenie vzniknutej situácie.

 

Čl. XIII. ZAREGISTRUJTE MATRACE HILDING ANDERS Česká republika a.s.

 

 1. V prípade matracov od spoločnosti Hilding Anders Česká republika a.s. odporúčame, aby sa zákazníci zaregistrovali podľa pokynov priložených ku každému matracu. Touto registráciou zákazník predlžuje záručnú dobu na dobu stanovenú pre každý produkt.
 2. Dodávateľ nie je povinný poskytnúť túto registráciu zákazníkom a upozorniť na ňu.

 

Čl. XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Ak vzťah súvisiaci s používaním webového rozhrania alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa zmluvné strany dohodli, že vzťah sa riadi českým právom a budú ho riešiť príslušné súdy Českej republiky.
 2. Ak je akékoľvek ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa tak stane, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam sa čo najviac približuje neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a dodatky k kúpnej zmluve alebo obchodným podmienkam vyžadujú textový formulár.
 3. Zmluva sa uzatvára v českom jazyku. Ak pre potreby kupujúceho vznikne preklad textu zmluvy do iného jazyka, v prípade rozporu v jazykových verziách má prednosť výklad zmluvy v českom jazyku.
 4. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.11.2017.