Všetko pre váš vysnívaný domov... 10% zľava po registrácii

Artspect, a.s.

Kamarytová 180

396 01 Humpolec

Česká republika

IČO: 28123395, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe pod spisom. B 18335

Čl. I

Úvodné ustanovenia

 1. práva zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného od predávajúceho Artspect, a.s., IČO: 28123395, so sídlom U Plynárny 121/31, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe podľa spisu. Č. B 18335.
 2. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, s výnimkou kolíznych noriem. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, vzťahy neupravené Reklamačným poriadkom sa riadia zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom, v znení neskorších predpisov a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Ak zmluvnou stranou nie je spotrebiteľ, vzťahy neupravené Reklamačným poriadkom sa riadia zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom, v znení neskorších predpisov.

Čl. II

Uplatnenie reklamácie

 1. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu akýmkoľvek spôsobom, ale odporúčame reklamáciu uplatniť písomne, v súlade s postupom uvedeným v bode 2 tohto článku V rámci reklamácie je spotrebiteľ povinný reklamovať vadu tovaru a zvoliť si reklamáciu zo zodpovednosti za vady. Predávajúci vystaví spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, aký je jej obsah, aký spôsob vybavenia je potrebný; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o oprave a jej trvaní, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 2. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu zaslaním na adresu Artspect, a.s., Kamarytová 180, 39601 Humpolec alebo osobne v predajni predávajúceho. Pre uplatnenie reklamácie je možné vyplniť formulár s názvom "Reklamačný list", ktorý je k dispozícii na stiahnutie na internetovej stránke predávajúceho. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie po odoslaní a doručení všetkých vyššie uvedených požiadaviek.
 3. V prípade, že kupujúci zašle tovar do strediska predávajúceho prepravnou službou, je povinný reklamovaný Tovar vo vlastnom záujme zabaliť do vhodného a dostatočne ochranného obalového materiálu spĺňajúceho požiadavky prepravy tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. V prípade krehkého Tovaru by mala byť zásielka označená príslušnými symbolmi. Zásielka by mala obsahovať reklamovaný Tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu dokladu o predaji, podrobný popis reklamovanej vady a správne kontaktné údaje kupujúceho.
 4. Spotrebiteľ alebo kupujúci musí pri uplatnení reklamácie preukázať, že reklamovaný tovar bol zakúpený u predávajúceho. Kupujúci je povinný na preukázanie tejto skutočnosti predložiť originál dokladu o predaji (daňový doklad, kúpna zmluva).

Čl. III

Všeobecná úprava práv kupujúceho z poškodeného plnenia

 1. Vec je poškodená, ak nie je odovzdaná kupujúcemu v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení. Ak kvalita a prevedenie nie sú dohodnuté, predávajúci vykonáva v kvalite a prevedení vhodnom na účel zrejmý zo zmluvy, inak na obvyklý účel. Pri určovaní kvality alebo prevedenia podľa dohodnutej vzorky alebo vzoru musí kvalita alebo prevedenie položky zodpovedať vzorke alebo vzoru. Za chybu sa považuje aj výkon inej veci. Za vady sa považujú aj vady dokladov potrebných na užívanie veci.
 2. Kupujúci alebo Spotrebiteľ je povinný prezrieť vec čo najskôr po prenose nebezpečenstva na tovar a uistiť sa o jeho vlastnostiach a množstve.
 3. Ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:
   1. odstrániť vadu doručením novej veci bez vady alebo doručením chýbajúcej veci,
   2. odstrániť vadu opravou veci
   3. primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
   4. odstúpiť od zmluvy.
 1. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o práve, ktoré si zvolil pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Kupujúci nemôže zmeniť uskutočnenú voľbu bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci požiadal o opravu vady, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak si kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva ako v prípade bezvýznamného porušenia zmluvy.
 2. Ak je vadné plnenie bezvýznamným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny. Kým kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo vadu odstrániť. Ostatné vady môže predávajúci odstrániť podľa vlastného uváženia opravou veci alebo dodaním novej veci; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady. Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas alebo ju odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Kupujúci nemôže zmeniť uskutočnenú voľbu bez súhlasu predávajúceho.
 3. Po dodaní novej veci vráti kupujúci predávajúcemu na svoje náklady pôvodne dodanú vec.
 4. Ak kupujúci neoznámil vadu veci včas, stráca právo od zmluvy odstúpiť.
 5. Ak kupujúci neoznámil vadu bez zbytočného odkladu po tom, ako ju mohol zistiť pri včasnej kontrole a dostatočnej starostlivosti, predávajúci mu nemôže priznať právo na vadné plnenie. Ak ide o skrytú vadu, to isté platí aj v prípade, ak vada nebola oznámená bez zbytočného odkladu po tom, ako ju kupujúci mohol s dostatočnou starostlivosťou zistiť, najneskôr však do dvoch rokov od odovzdania veci. Súd zohľadní tieto účinky len v námietke predávajúceho, že vada nebola oznámená včas.
 6. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu primerane vynaložených nákladov spojených s reklamáciou. Ak kupujúci neuplatní právo na náhradu škody do jedného mesiaca od uplynutia lehoty, v ktorej je potrebné vadu reklamovať, súd toto právo neudelí, ak predávajúci namieta, že právo na náhradu škody nebolo uplatnené včas.
 7. Právo na vadné plnenie nevylučuje právo na náhradu škody; čo však možno dosiahnuť uplatnením práva na vadné plnenie, nemožno sa ho domáhať z iného právneho dôvodu

Čl. IV

Osobitná úprava práv z poškodeného plnenia

 1. Tento oddiel upravuje práva vyplývajúce z poškodeného plnenia, ak je kupujúci spotrebiteľom a kupujúcim, ktorý nekoná v rámci svojej podnikateľskej alebo podnikateľskej činnosti (ďalej len "kupujúci – nepodnikateľ").
 2. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi a kupujúcemu - nepodnikateľovi, a to tak za vady, ktoré má tovar pri prevzatí, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú do 24 mesiacov (ďalej len "záručná doba") od prevzatia. Rovnako je zodpovedný za to, že vec má vlastnosti, ktorých sa spotrebiteľ alebo kupujúci nepodnikateľ vzdal.
 3. Na žiadosť spotrebiteľa alebo kupujúceho- nepodnikateľa mu predávajúci písomne potvrdí, v akom rozsahu a na ako dlho má svoje povinnosti v prípade poškodeného plnenia. Predávajúci má povinnosti vyplývajúce z poškodeného plnenia minimálne v rozsahu, v akom povinnosti vyplývajúce z poškodeného plnenia výrobcu pretrvávajú. V prípade potreby predávajúci v potvrdení zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah, rozsah, podmienky a trvanie svojej zodpovednosti a spôsob, akým je možné uplatniť práva z toho vyplývajúce. Predávajúci v potvrdení uvedie aj to, že ostatné práva kupujúceho-nepodnikateľa, ktoré súvisia s kúpou veci, nie sú dotknuté. Nedodržanie týchto povinností nemá vplyv na platnosť osvedčenia. Pokiaľ tomu nebráni povaha veci, toto potvrdenie môže byť nahradené dokladom o kúpe veci, ktorý obsahuje vyššie uvedené informácie.
 4. Kupujúci-nepodnikateľ alebo Spotrebiteľ nie je oprávnený uplatniť právo z vady
  tovaru: mechanické poškodenie tovaru
  1. preukázateľne nezákonným zásahom do zariadenia, prírodnou katastrofou, mechanickým poškodením alebo odstránením alebo poškodením plomb, ak je tovar zapečatený
  2. preukázateľne nesprávne použitie,
  3. použitie v rozpore s návodom na použitie alebo návodom uvedeným na obale alebo v záručnom liste, použitie v rozpore so všeobecne známymi pravidlami používania,
 5. preukázateľne používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú ich teplote, prašnosti, vlhkosti, chemickým a mechanickým vplyvom prostredia, ktoré priamo určuje výrobca alebo ktoré jasne vyplývajú z povahy veci, preukázateľne neodbornej inštalácie a prevádzky, sa zodpovednosť predávajúceho za vady nevzťahuje na opotrebenie spôsobené bežným používaním, pri tovare predávanom za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena,  v prípade použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu stupňu užívania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim, kupujúci alebo spotrebiteľ nemá práva z poškodeného plnenia, ak ide o vadu, ktorú musel s obvyklou pozornosťou rozpoznať už pri uzavretí zmluvy. To neplatí, ak ho predávajúci výslovne ubezpečil, že vec je bez vád, alebo ak vadu šikovne zatajil, ak to vyplýva z povahy veci.
 6. Záručnú dobu je možné skrátiť na polovicu zákonnej doby pri kúpe už použitého spotrebného tovaru.
 7. Ak vec nemá vlastnosti uvedené vo vyššie uvedenom článku III tohto Reklamačného poriadku, spotrebiteľ alebo kupujúci-nepodnikateľ môže požadovať aj dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je neprimerané vzhľadom na povahu vady, ale ak sa vada týka len časti veci, spotrebiteľ alebo kupujúci-nepodnikateľ môže požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže od zmluvy odstúpiť. Ak je však vzhľadom na povahu vady neprimeraná, najmä ak je možné vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, má spotrebiteľ alebo kupujúci-nepodnikateľ právo na bezplatné odstránenie vady.
 8. Spotrebiteľ alebo Kupujúci-nepodnikateľ má právo na dodanie novej veci alebo výmenu dielu aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže vec riadne užívať z dôvodu opakovaného výskytu vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ alebo kupujúci-nepodnikateľ tiež právo odstúpiť od zmluvy.
 9. Ak Spotrebiteľ alebo Kupujúci-nepodnikateľ neodstúpi od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej časti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ alebo kupujúci-nepodnikateľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, ak predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej časť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, ak predávajúci situáciu v primeranej lehote neodstráni alebo ak by náprava spôsobila spotrebiteľovi značné ťažkosti.
 10. Právo z poškodeného plnenia nepatrí Spotrebiteľovi alebo Kupujúcemu-podnikateľovi, ak spotrebiteľ alebo kupujúci-nepodnikateľ pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci-nepodnikateľ vadu sám spôsobil.

Čl. V

Podmienky a vybavenie reklamácie

  1. Ak je tovar dodaný dopravcom s poškodeným obalom a ak má kupujúci pri prevzatí podozrenie, že tovar vykazuje vady, vyhotoví kupujúci písomný záznam o reklamácii tovaru na mieste u dopravcu.
  2. Reklamácie spotrebiteľa sa vybavujú bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich uplatnenia, pokiaľ sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi na jeho žiadosť písomné potvrdenie o povinnostiach vyplývajúcich z poškodeného plnenia v rozsahu ustanovenom zákonom. 30-dňová lehota nie je pre kupujúceho – podnikateľa záväzná.
  3. Po uplynutí záručnej doby zaniká zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, ktoré spotrebiteľ alebo kupujúci v tejto lehote neuplatnili. V prípade záručnej opravy sa záruka na tovar predlžuje o dobu, počas ktorej spotrebiteľ alebo kupujúci nemohol tovar riadne užívať v dôsledku jeho realizácie.
  4. Predávajúci informuje kupujúceho o vybavení reklamácie prostredníctvom SMS alebo e-mailu.
  5. Po vybavení reklamácie predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o vybavení reklamácie, ktoré obsahuje všetky zákonné náležitosti.

Čl. VI

Iné dojednania

  1. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru v reklamácii, ak je tovar alebo jeho časti znečistené a prevzatie tovaru do reklamácie by bolo v rozpore s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.
  2. Kupujúci je povinný vyzdvihnúť si tovar po vybavení reklamácie. V prípade nevybavenia reklamácie do 1 mesiaca od vybavenia reklamácie bude kupujúcemu účtovaný poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 100 Kč/deň.
  3. Na žiadosť predávajúceho je kupujúci povinný pri vydávaní tovaru/hotovosti pri vybavovaní reklamácie preukázať svoju totožnosť.
  4. Ak je tovar dodaný dopravcom s poškodeným obalom a ak má kupujúci pri prevzatí podozrenie, že tovar vykazuje vady, vyhotoví kupujúci písomný záznam o reklamácii tovaru na mieste u dopravcu.